درمان هاي پزشكي:

اغلب كم شنوايي ها يي كه ناشي از اشكال يا اختلالي در گوش خارجي يا مياني هستند، توسط اقدامات پزشكي قابل درمانند. اين اختلالات عبارتند از:

  • انواع التهابات و عفونت ها در گوش خارجي يا مياني و یا پارگي پرده گوش
  • سخت شدن مفاصل استخوانچه هاي گوش مياني (اتواسكلروز)
  • از هم گسيختگي استخوانچه هاي گوش مياني
  • وجود ضايعات عروقي در گوش مياني و ......

 

 

در مان هاي پزشكي به دو شكل دارويي يا جراحي خواهد بود.