عواقب كم شنوايي:

شنوايي بر آورده كننده بسياري  از نياز هاي ماست. شنوايي اساس ارتباط كلامي است. ما نه تنها كلمات را مي شنويم بلكه با شنيدن تفاوت هاي جزئي در صداها، معني دقيق گفتار را مي فهميم و درك مي كنيم. علاوه بر اين شنوايي براي درك و لذت بردن از صداهايي مانند موسيقي و يافتن جهت صداها براي ما مفيد است. براي مثال وقتي وسيله نقليه اي به ما نزديك مي شود، قبل از آنكه آن را ببينيم، صدايش را شنيده و جهت نزديك شدن آن به خود را تشخيص مي دهيم.

 بنابراين اولين پيامد كم شنوايي، محدوديت ارتباط است. علاوه بر اين استفاده از تلفن، تماشاي تلويزيون و يا پيگيري اخبار نيز سخت خواهد شد.

كم شنوايي عواقب رواني – اجتماعي نيز دارد. مطالعات نشان مي دهند كه افراد كم شنوا استرس و فشار عصبي بيشتري را تحمل مي كنند و بيشتر منزوي شده و دچار بي ثباتي احساسي مي گردند، چرا كه كم شنوايي ارتباطات دوستانه، اعتماد به نفس و استقلال فردي را كاهش داده و بر كيفيت زندگي فرد تاثير منفي خواهد داشت.