شناخت سيستم شنوايي:
حدود 800 ميليون نفر در سراسر دنيا به درجاتي از كم شنوايي مبتلا هستند حدود 50 % از اين افراد نسبت به كم شنوايي خود آگاهي ندارند. آمار نشان مي دهد كه يك فرد كم شنوا قبل از هر اقدامي براي شنوايي خود به طور متوسط 10 سال صبر مي كند. اين در حالي است كه وجود اختلال در سيستم شنوايي به راحتي مي تواند فرد را به ورطه گوشه گيري و انزوا بكشاند. بنابراين افزايش آگاهي نسبت به سيستم شنوايي ضروري به نظر مي رسد.
- ساختار و عملكرد گوش
- علل و انواع كم شنوايي
- ميزان كم شنوايي
- عواقب كم شنوايي
- مزاياي شنوايي دو گوشي