سمعك:

وقتي كم شنوايي قابل درمان نباشد بايد با بهره گيري از تقويت صدايي كه سمعك انجام مي دهد، جبران شود.

نوع و ميزان كم شنوايي، سن، شغل، فعاليت هاي اجتماعي و نيازهاي شنوايي فرد همگي عواملي هستند كه بر انتخاب سمعك مناسب براي فرد كم شنوا تاثير دارند.

سمعك هاي مدرن امروز شاهكار علم و تكنولوژي اند كه با افزايش دانش ما از نيازهاي افراد كم شنوا و ورود به دنياي مدرن ارتباطات و توسعه صنعت ميكرو الكترونيك امكانات زيادي را براي غلبه بر كم شنوايي فراهم آورده اند.

Phonak به عنوان يكي از خوش نام ترين و معتبر ترين كمپاني هاي ارائه كننده سمعك و لوازم كمك شنوايي، همواره در ارائه برترين و زيباترين سمعك هاي دنيا پيشرو بوده است. براي آشنايي با محصولات متنوع  فوناك اينجا را كليك كنيد.